Studia stacjonarne (w języku polskim) w publicznych uczelniach są bezpłatne dla studentów polskich i cudzoziemców, którzy rozpoczynają studia w Polsce na warunkach obowiązujących obywateli polskich (zobacz dział Określ swój status). Do grupy tej należą obywatele UE/EOG i studenci z innych krajów, którzy posiadają Kartę Polaka.

Cudzoziemcy podejmujący studia i szkolenia w uczelniach publicznych na zasadach odpłatności lub podejmujący studia prowadzone w języku obcym wnoszą opłaty, których średnia roczna wysokośc wynosi:

  • na studiach pierwszego lub drugiego stopnia albo jednolitych studiach magisterskich - 2.000 euro;
  • na studiach doktoranckich i studiach podyplomowych, medycznych stażach podyplomowych, stażach naukowych i artystycznych, szkoleniach specjalizacyjnych i stażach habilitacyjnych - 3.000 euro;
  • na kursach dokształcających i studenckich praktykach zawodowych - 3.000 euro;
  • za udział w kursie językowym, w tym kursie przygotowawczym do podjęcia nauki w języku polskim - 2.000 euro;

 

Wysokość opłat w uczelniach publicznych i niepublicznych ustalana jest przez daną instytucję, natomiast opłaty te nie mogą być niższe niż planowany koszt kształcenia. Czesne w uczelniach niepublicznych waha się od 2000 do 6000 euro rocznie i zależy od instytucji oraz programu studiów (dla programów MBA opłaty wynoszą około 8-12 tys. euro rocznie).

Uwaga: konkretne stawki opłat oraz szczegółowe warunki studiowania określane sa w ramowych umowach miedzy instytucjami lub indywidualnych między studentem a uczelnią.

STUDYFINDER