ERASMUS+ Szkolnictwo Wyższe jest przede wszystkim programem wymiany studentów, który obejmuje również praktyki zawodowe w przedsiębiorstwach zagranicznych oraz zapewnia mobilność kadry akademickiej. Działa w ramach unijnego programu Erasmus+, który kontynuuje dobre tradycje programu „Uczenia się przez całe życie” (ang. Lifelong Learning Programme, LLP) i obejmuje wszystkie kraje UE oraz Islandię, Liechtenstein, Norwegię i Turcję. ERASMUS+ Szkolnictwo Wyższe pozwala studentom zrealizować część studiów w innym kraju bez dodatkowych kosztów w zakresie czesnego, rejestracji lub egzaminów. Studenci uzyskują stypendium, przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania za granicą. Wysokość stypendium zależy od decyzji instytucji macierzystej i zwykle różni się w zależności od miejsca docelowego. Czas spędzony na studiach za granicą, jak również kursy ukończone zgodnie z zasadami programu, muszą zostać zatwierdzone przez uczelnię macierzystą. W porównaniu z programem LLP program ERASMUS+ Szkolnictwo Wyższe zapewnia mobilność absolwentom w celu odbycia szkoleń praktycznych lub praktyk zawodowych. Aby uzyskać więcej informacji na temat programu ERASMUS+ Szkolnictwo Wyższe, należy przejść do strony internetowej FRSE www.frse.org.pl lub strony internetowej Komisji Europejskiej: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm.

STUDYFINDER