Program adresowany jest w szczególności do aktywnych społecznie i politycznie obywateli Białorusi, którzy z powodu swojej działalności politycznej, nie mogą kontynuować kształcenia w swoim kraju. Program oferuje stypendia na studiach licencjackich, magisterskich i doktoranckich oraz staże naukowe i studia podyplomowe na wszystkich kierunkach studiów. Program umożliwia podjęcie studiów doktoranckich oraz indywidualnej pracy badawczo-dydaktycznej w ramach staży naukowych, co w skuteczny sposób wspiera budowę współczesnych elit akademickich Białorusi, jak również daje szanse na rozwój młodych naukowców w niezależnym środowisku akademickim. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę internetową: http://www.studium.uw.edu.pl

Specjalistyczne studia wschodnie na Uniwersytecie Warszawskim oferują unikalny program kształcenia dla zagranicznych studentów z Europy Wschodniej, Rosji, Kaukazu i Azji Środkowej. Stypendia są szansą na wykształcenie ekspertów do spraw wschodnich w kraju, jak i za granicą. Program oferuje bowiem rzadką okazję do wspólnego odkrywania przeszłości, teraźniejszości i przyszłości naszego regionu. Aby ubiegać się o studia magisterskie, studenci muszą mieć ukończone studia (licencjackie lub magisterskie), mieć mniej niż 30 lat oraz posiadać dobrą znajomość języka polskiego i angielskiego. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę internetową:  http://www.studium.uw.edu.pl

Program stypendialny im. Stefana Banacha ma na celu wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego krajów rozwijających się poprzez podnoszenie poziomu wiedzy i wykształcenia obywateli państw Partnerstwa Wschodniego, Azji Centralnej oraz krajów Bałkanów Zachodnich. Jest on wspólną inicjatywą Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej realizowaną w ramach programu polskiej pomocy rozwojowej. Patronem Programu jest Stefan Banach wybitny polski matematyk, współtwórca lwowskiej szkoły matematycznej i działu matematyki zwanej analizą funkcjonalną.

Program oferuje możliwość odbycia studiów II stopnia w trybie stacjonarnym w języku polskim w dziedzinie nauk: inżynieryjno-technicznych, rolniczych oraz nauk ścisłych i przyrodniczych w uczelniach publicznych podległych Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego ze zwolnieniem z opłat za kształcenie oraz z comiesięcznym stypendium NAWA na pokrycie kosztów utrzymania w regulaminowym okresie kształcenia w Polsce.

Oferta stypendialna skierowana jest do obywateli państw wskazanych przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych jako priorytetowe dla programu tj.: Białoruś, Ukraina, Armenia, Azerbejdżan, Gruzja, Mołdawia, Kazachstan, Kirgistan, Uzbekistan, Tadżykistan, Turkmenistan, a także następujących krajów Bałkanów Zachodnich: Albania, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Kosowo, Macedonia i Serbia.

Program obejmuje obowiązkowy miesięczny kurs językowo-adaptacyjny ze stypendium bądź roczny kurs przygotowawczy ze stypendium, poprzedzający studia w Polsce. Celem kursu jest pogłębienie znajomości języka polskiego oraz wiedzy z przedmiotów kierunkowych związanych z tokiem przyszłych studiów. Koszty kursów oraz stypendiów w trakcie trwania kursu będą pokrywane także przez NAWA w ramach budżetu programów stypendialnych

Kandydaci kwalifikowani są w trybie konkursowym, w oparciu o wyniki rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzanej przez Komisję Egzaminacyjną powołaną przez Dyrektora NAWA, składającą się z pracowników naukowych polskich uczelni. Samodzielnie dokonują oni wyboru uczelni i kierunku studiów, na którym chcą podjąć naukę spośród oferty edukacyjnej polskich publicznych szkół wyższych.

Aby uzyskać więcej informacji o procesie aplikacji, należy odwiedzić stronę internetową:  https://nawa.gov.pl

Program stypendialny skierowany jest do osób, które uzyskały dyplom w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych i mają już pewne osiągnięcia akademickie. Program obejmuje dziewięciomiesięczny staż badawczy. Naukowcy z krajów postsowieckich, ubiegający się o udział w Programie, mogą składać wnioski w polskich placówkach dyplomatycznych i konsularnych. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę internetową:  http://www.studium.uw.edu.pl

STUDYFINDER