Kwestie związane z przeprowadzaniem egzaminów dyplomowych, jak również warunki dopuszczenia do egzaminu dyplomowego i składania tego egzaminu oraz sposób obliczania ostatecznego wyniku studiów, precyzują uczelniane regulaminy studiów. Istnieje możliwość przygotowania i obrony pracy dyplomowej w języku obcym. W celu uzyskania dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia student jest obowiązany uzyskać co najmniej 180 punktów ECTS, studiów drugiego stopnia - co najmniej 90 punktów ECTS, jednolitych studiów magisterskich - co najmniej 300 punktów ECTS w systemie studiów pięcioletnich oraz 360 punktów ECTS w systemie studiów sześcioletnich.

W większości przypadków, aby ukończyć studia, studenci muszą również:

  • uzyskać pozytywną ocenę ze wszystkich przedmiotów objętych programem danego kierunku studiów,
  • odbyć przewidziane w programie kształcenia praktyki,
  • złożyć egzamin dyplomowy oraz pracę dyplomową.

 

Absolwenci studiów otrzymują uczelniane dyplomy ukończenia studiów, potwierdzające uzyskanie odpowiedniego tytułu zawodowego i suplementy do dyplomów. Absolwenci studiów podyplomowych i kursów dokształcających otrzymują świadectwa ukończenia tych studiów lub kursów.

 

STUDYFINDER