Na podstawie Europejskiego Systemu Transferu i Akumulacji Punktów (ECTS) poszczególnym przedmiotom jest przydzielana pewna liczba punktów kredytowych, niezależnie od uzyskanej oceny. Aby zaliczyć rok, student musi zebrać 60 punktów (30 za semestr). Punkty ECTS zdefiniowane są w europejskim systemie akumulacji i transferu punktów zaliczeniowych jako miara średniego nakładu pracy osoby uczącej się, niezbędnego do uzyskania zakładanych efektów kształcenia.

Wynikającym z planu studiów i programu kształcenia zajęciom zaliczonym przez studenta przypisuje się punkty ECTS. W celu uzyskania dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia student jest obowiązany uzyskać co najmniej 180 punktów ECTS, studiów drugiego stopnia - co najmniej 90 punktów ECTS, jednolitych studiów magisterskich - co najmniej 300 punktów ECTS w systemie studiów pięcioletnich oraz 360 punktów ECTS w systemie studiów sześcioletnich.

Poza ww. limitem punktów ECTS, student studiów stacjonarnych w uczelni publicznej ma prawo bez wnoszenia opłat do korzystania z zajęć na określonym poziomie studiów, za które może uzyskać dodatkowo nie więcej niż 30 punktów ECTS, a student realizujący kształcenie w ramach indywidualnych studiów międzyobszarowych, nie więcej niż 90 punktów ECTS. Dodatkowe punkty ECTS przeznaczone są do korzystania przez studentów z dodatkowych zajęć, nieobjętych programem studiów.

Studentowi przenoszącemu zajęcia zaliczone w uczelni innej niż macierzysta, w tym zagranicznej, z przypisanymi punktami ECTS, zajęcia te zalicza się do osiągnięć wyrażonych w punktach ECTS w uczelni macierzystej.

System ECTS (ang. European Credit Transfer System) został przyjęty przez wszystkie uczelnie w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego (ang. European Higher Education Area, EHEA) w procesie konwergencji między systemami szkolnictwa wyższego w Europie. Od 2007 roku wszystkie polskie instytucje szkolnictwa wyższego zostały zobowiązane do stosowania systemu ECTS zarówno do transferu, jak i akumulacji punktów kredytowych w ramach swoich programów studiów. Punkty kredytowe ECTS umożliwiają uznanie semestrów zaliczonych przez zagranicznych studentów w polskich uczelniach.

Więcej informacji na temat dostosowania do Procesu Bolońskiego i punktach ECTS znajduje się na stronie: http://www.ehea.info/ (European Higher Education Area) and http://www.bologna2009benelux.org (Europejski Obszar Szkolnictwa Wyższego).

STUDYFINDER