Polski system szkolnictwa wyższego oparty jest na trójstopniowej strukturze studiów. Studia wyższe to studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie prowadzone przez uczelnię uprawnioną do ich prowadzenia. Natomiast studia trzeciego stopnia, czyli studia doktoranckie, może prowadzić nie tylko uczelnia (uprawniona jednostka organizacyjna uczelni), lecz także instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk, instytut badawczy lub międzynarodowy instytut naukowy działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Podobnie studia podyplomowe (ta forma kształcenia może być prowadzona zarówno na uczelniach, jak i w instytutach naukowych Polskiej Akademii Nauk, instytutach badawczych lub Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego). Instytucje szkolnictwa wyższego oferują studia w formie stacjonarnej (co najmniej połowa programu kształcenia jest realizowana w postaci zajęć dydaktycznych wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów) oraz niestacjonarnej.

Studia pierwszego stopnia (trwające zazwyczaj 3 lub 4 lata) to forma kształcenia, na którą są przyjmowani kandydaci posiadający świadectwo dojrzałości. Studia kończą się uzyskaniem kwalifikacji pierwszego stopnia czyli tytułu zawodowego licencjata, inżyniera lub równoważnego określonego kierunku i profilu kształcenia potwierdzonego odpowiednim dyplomem. Dyplom ten umożliwia kontynuowanie edukacji na studiach drugiego stopnia. Jest to polski odpowiednik tytułu „Bachelor”.

W celu uzyskania dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia student jest obowiązany uzyskać co najmniej 180 punktów ECTS. Studia licencjackie trwają co najmniej sześć semestrów, a studia inżynierskie co najmniej siedem semestrów. Do okresu studiów zalicza się praktykę zawodową studenta.

Studia drugiego stopnia (od 1,5 roku do 2 lat) kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra (ang. Master), magistra inżyniera lub równoważnego określonego kierunku i profilu kształcenia. Posiadacze tytułu magistra mogą podjąć studia doktoranckie (studia trzeciego stopnia).

W celu uzyskania dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia student jest obowiązany uzyskać co najmniej 90 punktów ECTS. Studia drugiego stopnia trwają trzy lub cztery semestry. Do okresu studiów zalicza się praktykę zawodową studenta.

Jest to program studiów magisterskich (od 4,5 roku do 6 lat) umożliwiający uzyskanie tytułu magistra (ang. Master) lub równoważnego stopnia w zależności od profilu kursu. W celu uzyskania dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich student jest obowiązany uzyskać co najmniej 300 punktów ECTS w systemie studiów pięcioletnich oraz 360 punktów ECTS w systemie studiów sześcioletnich. Jednolite studia magisterskie trwają od dziewięciu do dwunastu semestrów. Są one oparte na zintegrowanym programie obejmującym zarówno kurs podstawowy, jak i pogłębioną specjalizację. Ukończenie tego programu zapewnia kwalifikacje odpowiadające tytułowi magistra po studiach drugiego stopnia.

Jednolite studia magisterskie oferowane są na następujących kierunkach studiów: aktorstwo, konserwacja i restauracja dzieł sztuki, prawo kanoniczne, kierunek lekarsko-dentystyczny, prawo, analityka medyczna, medycyna, realizacja obrazu filmowego i fotografia, farmacja, psychologia i weterynaria.

Ukończenie studiów trzeciego stopnia (zwykle od 3 do 4 lat) jest równoznaczne z uzyskaniem stopnia naukowego doktora w określonej dziedzinie nauki w zakresie dyscypliny naukowej lub doktora sztuki określonej dziedziny sztuki w zakresie dyscypliny artystycznej. Studia doktoranckie mogą prowadzić jednostki organizacyjne uczelni oraz jednostki naukowe posiadające uprawnienie do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego albo co najmniej dwa uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora. Do studiowania na studiach doktoranckich może być dopuszczona osoba, która posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny.

STUDYFINDER