Wszystkie instytucje szkolnictwa wyższego są zobowiązane kończyć swoje kursy egzaminami. Może to być kilka niezależnych egzaminów lub zaliczeń odpowiadających poszczególnym częściom danej tematyki. Zwykle są to egzaminy pisemne i ustne, które odbywają się pod koniec każdego semestru, w czasie sesji egzaminacyjnej. Studenci zdają egzaminy z każdego przedmiotu osobno. Ocena wyników obejmuje jeden semestr lub cały rok akademicki. Aby zaliczyć semestr (lub rok), student musi osiągnąć wymaganą minimalną ocenę (przynajmniej „dostateczną”) ze wszystkich zaliczeń i egzaminów z przedmiotów objętych programem nauczania i uzyskać punkty ECTS z praktyk objętych programem studiów.

Zajęcia dydaktyczne w uczelni oraz sprawdziany wiedzy lub umiejętności, a także egzaminy dyplomowe, mogą być prowadzone w języku obcym w zakresie i na warunkach określonych w regulaminie studiów. W języku obcym mogą być również prowadzone sprawdziany wiedzy lub umiejętności w trakcie przyjęć na studia oraz przygotowywane prace dyplomowe. Uczelnia przyjmująca na studia cudzoziemców organizuje dla tych osób zajęcia z języka polskiego.

Uczelnia nie pobiera opłat za rejestrację na kolejny semestr lub rok studiów, egzaminy, w tym egzamin poprawkowy, egzamin komisyjny, egzamin dyplomowy, wydanie dziennika praktyk zawodowych, złożenie i ocenę pracy dyplomowej oraz wydanie suplementu do dyplomu.

System ocen:

Uczelniane regulaminy studiów określają stosowane skale ocen. Najczęściej spotykana skala składa się z następujących ocen:

  • 5 bardzo dobry
  • 4 dobry
  • 3 dostateczny
  • 2 niedostateczny
  • zaliczenie

Czasami stosowany jest symbol plus lub wartości dziesiętne.

STUDYFINDER