Możesz studiować na takich samych zasadach jak obywatele polscy, jeśli:

 • masz pozwolenie na pobyt stały (na zamieszkanie w Polsce),
 • posiadasz status uchodźcy nadany w Rzeczpospolitej Polskiej,
 • korzystasz z ochrony czasowej lub uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • jesteś pracownikiem migrującym, obywatelem UE/EOG lub członkiem rodziny pracownika migrującego z UE/EOG,
 • masz zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE,
 • jesteś obywatelem UE/EOG z prawem stałego pobytu.

Czesne

Jeśli studiujesz na zasadach obowiązujących obywateli polskich na studiach stacjonarnych w uczelniach publicznych, nie ponosisz opłat za studia. Wymaga to jednak dobrej znajomości języka polskiego oraz wzięcia udziału w procedurze rekrutacji na studia.

Wsparcie finansowe dla studentów

Istnieje wiele form pomocy finansowej ze strony budżetu państwa dostępnych dla studentów studiujących na zasadach obowiązujących obywateli polskich.

Są to:

 • stypendium socjalne,
 • stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych,
 • przyznawane przez rektora stypendium dla najlepszych studentów,
 • stypendium za wybitne osiągnięcia w nauce przyznawane przez ministra,
 • zapomogi na wypadek zdarzeń losowych.

Możesz studiować w Polsce jako cudzoziemiec na podstawie reguł określonych:

 • w umowach międzynarodowych,
 • w umowach zawartych między uczelnią a podmiotami zagranicznymi,
 • w decyzji ministra odpowiedzialnego za szkolnictwo wyższe,
 • w decyzji rektora uczelni.

Czesne i stypendia

Studiując na warunkach odnoszących się do cudzoziemców, możesz:

 • otrzymać stypendium strony polskiej (Rządu RP),
 • studiować na zasadzie odpłatności (opłacać czesne),
 • studiować nieodpłatnie, bez prawa do stypendium,
 • otrzymać stypendium od strony wysyłającej(np. z danego kraju lub uniwersytetu) i nie ponosić opłat za studia,
 • otrzymać stypendium przyznawane przez polskie uczelnie.

Studenci, którzy studiują na powyższych zasadach nie muszą konkurować z innymi studentami o miejsce na studiach. Są jednak zobowiązani ponosić opłaty z tytułu czesnego określone przez uczelnie..

Studenci kształcący się na zasadach obowiązujących cudzoziemców nie posiadają prawa do wsparcia finansowego z budżetu państwa. Studenci uczelni niepublicznych przyjmowani są na studia na podstawie decyzji rektora, na zasadach odpłatności. Student może natomiast ubiegać się o stypendium uczelni lub częściowe lub całkowite zwolnienie z czesnego. 

Aplikowanie na studia

Obcokrajowcom może być łatwiej dostać się na wybraną uczelnię, ponieważ nie muszą konkurować z miejscowymi studentami. Standardowe wymagania obejmują:

 • potwierdzenie znajomości języka wystarczającej, aby dostać się na wybrany kierunek,
 • dyplom ukończenia szkoły średniej, a w przypadku rekrutacji na studia II lub III stopnia – dyplom ukończenia poprzedniego cyklu studiów (np. dyplom licencjata niezbędny do ubiegania się o przyjęcie na studia magisterskie).

Uczelnie mogą również wymagać i sprawdzić w drodze dodatkowego egzaminu predyspozycje i uzdolnienia do podejmowania studiów artystycznych, wychowania fizycznego itp. (np. akademie sztuki lub uczelnie medyczne).

Możesz wybrać studia na zasadach obowiązujących obywateli Polski lub cudzoziemców, gdy:

 • posiadasz ważną Kartę Polaka,
 • jesteś obywatelem UE/EOG i masz wystarczające środki na utrzymanie się w Polsce.

Karta Polaka to dokument potwierdzający polską narodowość. Może ona zostać wydana osobom, które nie mają obywatelstwa polskiego i mieszkają w jednym z państw byłego Związku Radzieckiego. Wśród innych przywilejów Karta upoważnia posiadacza do wyboru warunków, na których chce studiować.

Więcej informacji na temat Karty Polaka znajduje się tutaj: http://migrant.info.pl/The_Card_of_the_Pole_.html

Obywatele UE/EOG również mogą wybrać, czy chcą studiować jak studenci polscy, czy jak cudzoziemcy. Muszą jednak posiadać niezbędne środki, aby móc utrzymać się w Polsce. Nawet jeśli zdecydują się na studia na zasadach mających zastosowanie do studentów polskich, nie będą mogli ubiegać się o stypendium socjalne lub stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych.

 

Warunki studiowania: Zalety Wady

jak polski obywatel

- bezpłatna edukacja w uczelniach publicznych

- dostęp do pomocy finansowej państwa

trzeba konkurować z polskimi studentami o miejsce na uczelniach

jak cudzoziemiec

- łatwiejszy dostęp do uczelni

- roczny kurs języka polskiego jako obcego (w uczelniach publicznych)

- możliwość otrzymania stypendium Rządu RP

- studia płatne

- brak dostępu do wsparcia finansowego z budżetu państwa

STUDYFINDER