Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia musi posiadać świadectwo dojrzałości oraz spełniać warunki rekrutacyjne ustalone przez uczelnię. Warunki i tryb rekrutacji ustala senat uczelni, przy czym podstawę ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie stanowią wyniki egzaminu maturalnego lub egzaminu dojrzałości (potwierdzone świadectwem maturalnym lub innym równoważnym dokumentem potwierdzającym, że są uprawnieni do przyjęcia do szkoły wyższej w kraju, w którym ukończyli szkołę średnią).

W przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia wymagane jest posiadanie tytułu magistra, licencjata lub równorzędnego i spełnienie warunków określonych przez senat uczelni. Uczelnia może przeprowadzić dodatkowe egzaminy wstępne tylko w przypadku konieczności sprawdzenia uzdolnień artystycznych, sprawności fizycznej lub szczególnych predyspozycji do podejmowania studiów na danym kierunku niesprawdzanych w trybie egzaminu maturalnego, lub gdy osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia posiada świadectwo dojrzałości uzyskane za granicą. Egzaminy te nie mogą dotyczyć przedmiotów objętych egzaminem maturalnym.

STUDYFINDER