Informacje ogólne

Dyplom wydany przez uprawnioną instytucję działającą w systemie szkolnictwa wyższego państwa członkowskiego UE, OECD lub EFTA po ukończeniu:

  • 3-letnich studiów lub studiów pierwszego stopnia trwających co najmniej 3 lata – potwierdza w Polsce posiadanie wykształcenia wyższego na poziomie studiów pierwszego stopnia;
  • studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów wyższych trwających co najmniej 4 lata – potwierdza w Polsce posiadanie wykształcenia wyższego na poziomie studiów drugiego stopnia.

Zagraniczny dyplom ukończenia studiów wydany przez instytucję działającą w kraju innym niż ww. może zostać uznany za równoważny z odpowiednim polskim dyplomem na podstawie umowy międzynarodowej albo (w przypadku braku takiej umowy) w drodze nostryfikacji.

Nostryfikacja to procedura prowadząca do określenia polskiego odpowiednika zagranicznego świadectwa, dyplomu lub stopnia naukowego. Jej pomyślne przeprowadzenie daje możliwość posługiwania się polskim tytułem zawodowym lub stopniem naukowym.

Organem właściwym do przeprowadzania nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych są jednostki organizacyjne polskich uczelni uprawnione do nadawania stopnia naukowego doktora (ang. doctor) w określonej dziedzinie nauki lub sztuki, odpowiadającej kierunkowi studiów ukończonych za granicą.

Pełny wykaz umów międzynarodowych mogących stanowić podstawę uznania zagranicznego wykształcenia w Polsce znajduje się na stronie: http://www.nauka.gov.pl/en/recognition-of-academic-qualifications/legal-acts.html

Uznanie dyplomu w celu kontynuacji nauki

Dyplom uprawniający do kontynuacji kształcenia na studiach wyższego stopnia lub otwarcia przewodu doktorskiego w państwie, w którego systemie szkolnictwa wyższego działa uczelnia, która ten dyplom wydała, uprawnia również do kontynuacji kształcenia na odpowiednim poziomie (studiach drugiego stopnia, studiach podyplomowych lub studiach doktoranckich) lub otwarcia przewodu doktorskiego w Polsce.

Zagraniczny dyplom może również uprawniać do dalszego kształcenia w Polsce na podstawie umowy międzynarodowej

Informacji na temat uznawalności zagranicznych świadectw szkolnych i świadectw maturalnych udzielają w Polsce kuratoria oświaty właściwe ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy lub siedziby instytucji, w której wnioskodawca ubiega się o przyjęcie na dalsze kształcenie.

Stopień naukowy przyznany przez uprawnioną instytucję działającą w systemie szkolnictwa wyższego jednego z krajów członkowskich UE, EFTA lub OECD jest uznawany za równoważny z odpowiednim polskim stopniem naukowym.

Stopień naukowy uzyskany w kraju innym niż ww. może zostać uznany za równoważny z odpowiednim polskim stopniem naukowym na podstawie umowy międzynarodowej albo (w przypadku braku takiej umowy) w drodze nostryfikacji

Osoba posiadająca stopień naukowy uzyskany w kraju będącym stroną Konwencji Lizbońskiej, która chce otworzyć przewód habilitacyjny w Polsce, może zostać zwolniona z procesu nostryfikacji.

Pełny wykaz umów międzynarodowych mogących stanowić podstawę uznania zagranicznego wykształcenia w Polsce jest dostępny na stronie: http://www.nauka.gov.pl/en/recognition-of-academic-qualifications/legal-acts.html

Organem właściwym do przeprowadzania nostryfikacji zagranicznych stopni naukowych są rady jednostek organizacyjnych polskich uczelni lub instytuty naukowe uprawnione do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego (ang. doctor habilitatus) w dziedzinie nauki lub sztuki w zakresie wskazanej dyscypliny naukowej lub artystycznej, której dotyczy stopień naukowy uzyskany za granicą.

W krajach, z którymi Polska ma podpisane umowy o wzajemnym uznawaniu wykształcenia (http://www.nauka.gov.pl/en/recognition-of-academic-qualifications/legal-acts.html), polskie świadectwa, dyplomy i stopnie naukowe są uznawane zgodnie z zasadami określonymi w tych umowach. W pozostałych krajach polskie dokumenty o wykształceniu uznawane są zgodnie z obowiązującymi w danym kraju przepisami o uznawalności wykształcenia uzyskanego za granicą.

Informacje dotyczące uznawania polskich stopni naukowych można uzyskać w ośrodku ENIC/NARIC lub w ministerstwie edukacji danego kraju: www.enic-naric.net

ENIC– European Network of National Information Centres for Academic Recognition and Mobility została ustanowiona przez Radę Europy i UNESCO dla Regionu Europy.

NARIC – National Academic Recognition and Recognition Centres to sieć utworzona przez Komisję Europejską w celu zapewnienia skutecznej i ścisłej współpracy między państwami członkowskimi UE w zakresie uznawania wykształcenia. Wspiera ona system uznawania kwalifikacji zawodowych.

Więcej informacji można uzyskać w polskim ośrodku ENIC/NARIC:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
ul. Hoża 20
00-529 Warszawa, Polska
Telefon: +48 22 628 67 76
Faks: +48 22 628 35 34
enic-naric@nauka.gov.pl
http://www.nauka.gov.pl/en/recognition-of-academic-qualifications/

STUDYFINDER