Type: 
University-type non-public HEI
Region: 
Mazowieckie
Programme: 
Architecture and urban planning
Area: 
Technological sciences
Level: 
Bachelor Programme
Mode of studies: 
full-time programme
Duration: 
4 years - 8 semesters
Tuition fee: 
3000 EUR - 4500 EUR
Degree awarded: 
Bachelor of Sciences in Architecture and Urbanisation
Scholarships available: 
yes
Application deadline: 
Tuesday, 15 September, 2015
Language: 
EN
Day of semester start: 
Tuesday, 10 March, 2015
Credits (ECTS): 
240
Admission requirements: 
  • Language Certificate (equivalent of B2 level); - TOEFL (IBT 87, CBT 180, PBT 510 ), TOEIC (700 ), IELTS (6.0). Also the following certificates on B2 level can be provided - FCE, IELTS, TOEFL, ESOL, IESOL, SET, EBC, EOS, TOEIC, LCCI, B2 Certificate in English, CAE, CPE, BEC, CEIBT, CELS
  • All the requirements and instructions you may find under the link: https://apply.vistula.edu.pl/

Description: 

Studia na kierunku architektura i urbanistyka przygotowują do kompetentnego uczestniczenia w procesie kształtowania przestrzeni tworzącej ramy życia jednostek i grup społecznych. Wymaga rozległej wiedzy zawodowej w zakresie architektury i urbanistyki, znajomości technik i technologii budowania i wyposażania obiektów, zasad rozwiązywania problemów uzbrojenia i infrastruktury technicznej, problemów ekonomicznych i prawnych procesu inwestycyjnego, a także obszernej wiedzy z zakresu architektury krajobrazu, budowy miast, ich struktury przestrzennej, funkcjonalnej, komunikacyjnej, ekologicznej oraz zasad gospodarowania przestrzenią i planowania przestrzennego".

Absolwent studiów zawodowych na kierunku „architektura i urbanistyka” zdobywa tytuł zawodowy „inżyniera architekta”, umożliwiający:

  • podjęcie pracy w biurach i pracowniach projektowych, na stanowiskach architektów w jednostkach samorządowych, będą również uprawieni do brania udziału w pracach samorządów lokalnych i zawodowych izb architektonicznych, urbanistycznych i budowlanych
  • podjęcie dalszego kształcenia na studiach II stopnia

Zdobyte wykształcenie architekta to interdyscyplinarna wiedza i specjalistyczne umiejętności z wielu dziedzin: nauki, sztuki i gospodarki.

Absolwent kierunku „architektura i urbanistyka” po ukończeniu studiów nabywa umiejętności z zakresu:

  • zasad tworzenia projektu architektonicznego od koncepcji do realizacji, zgodnie z obowiązującymi normami
  • zasad sporządzania planów urbanistycznych
  • zasad dokonywania pomiarów budowlanych i przeprowadzania inwentaryzacji obiektów architektonicznych
  • rozwiązywania podstawowych problemów konstrukcyjnych w zakresie statyki, wytrzymałości materiałów i konstrukcji
  • zasad wznoszenia budynków przy zastosowaniu różnych technologii budowlanych
  • wykorzystania technik i programów komputerowych w projektowaniu architektonicznym i urbanistycznym (CAD, GIS)

STUDYFINDER