Karta Polaka jest dokumentem potwierdzającym przynależność do Narodu Polskiego. Jej posiadaczowi przysługują uprawnienia wynikające z ustawy o Karcie Polaka. Przyznanie Karty nie oznacza jednak nabycia polskiego obywatelstwa ani stwierdzenia polskiego pochodzenia. Nie uprawnia także do przekraczania granicy Polski bez wizy ani do osiedlenia się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Karta Polaka nie jest co prawda dokumentem legalizującym pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jednak jej posiadacz zyskuje wiele uprawnień ułatwiających utrzymywanie kontaktów z Rzecząpospolitą Polską. 

Decyzja w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia jest wydawana na podstawie Ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji.

Osoby posiadające Kartę Polaka lub osoby, którym wydano decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia mogą podejmować i odbywać studia wyższe w języku polskim w uczelniach publicznych bez opłat za kształcenia. Osoby te mogą również ubiegać się o dostęp do pomocy materialnej z budżetu państwa, tj. o stypendium socjalne oraz o kredyt studencki.

Wszyscy studenci cudzoziemcy, którzy podejmą kształcenie od roku akademickiego 2019-2020, są uprawnieni do ubiegania się o pozostałe świadczenia pomocy materialnej, tj. o:

  • stypendium rektora,
  • stypendium dla osób niepełnosprawnych,
  • zapomogę,
  • stypendium finansowane przez jednostkę samorządu terytorialnego,
  • stypendium za wyniki w nauce lub w sporcie finansowane przez osobę fizyczną lub osobę prawną niebędącą państwową lub samorządową osobą prawną,
  • stypendium ministra.

Cudzoziemcy, którzy podejmą studia III stopnia w szkołach doktorskich* prowadzonych przez uczelnie i instytuty naukowe, otrzymują stypendium doktoranckie. Ponadto za kształcenie doktorantów nie pobiera się opłat. Cudzoziemiec będący młodym naukowcem może również otrzymać stypendium ministra dla wybitnych młodych naukowców.

*Dotyczy studiów od roku akademickiego 2019/20

Program umożliwia cudzoziemcom polskiego pochodzenia i posiadaczom Karty Polaka odbycie studiów wyższych w Polsce oraz poprawę znajomości języka polskiego.

Program oferuje możliwość odbycia studiów I stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub studiów II stopnia wraz z comiesięcznym stypendium Dyrektora Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej w uczelniach nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.

Kandydaci na studia na kierunkach medycznych w uczelniach nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia oraz kandydaci na studia na kierunkach artystycznych mają możliwość odbycia studiów ze stypendium odpowiednio Ministra Zdrowia oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

Studia mogą być poprzedzone rocznym kursem przygotowawczym do studiów w Polsce (również na warunkach stypendialnych). Celem kursu przygotowawczego jest pogłębienie znajomości języka polskiego oraz wiedzy z przedmiotów kierunkowych związanych z tokiem przyszłych studiów.

Stypendyści są wyłaniani w trakcie corocznych naborów wniosków. Szczegółowe informacje na temat zasad udziału w Programie są dostępne na  dedykowanej stronie www.

 

 

 

 

STUDYFINDER